Reģistrēties

Reģistrēties Ģimenes reģistrācija Dalībnieku saraksts

7. Reģistrācijas maksa
7.1 Lai reģistrētos #apskrienalaukstu 2018, dalībniekam jāveic reģistrācijas maksa:
Dalības maksa www.apskrienalaukstu.lv
– līdz 23.08.2018 (plkst.24:00)

līdz 15.08.2018

‘’Bērnu pļava’’ – Dalības maksa – 3.00 EUR
‘’Alauksta pļava’’- Dalības maksa – 5.00 EUR
‘’Apkārt Alaukstam’’- Dalības maksa – 10.00 EUR

– no 16.08 līdz 23.08.2018
‘’Bērnu pļava’’ – Dalības maksa – 4.00 EUR
‘’Alauksta pļava’’- Dalības maksa – 10.00 EUR
‘’Apkārt Alaukstam’’- Dalības maksa – 15.00 EUR

Sacensību dienā
‘’Bērnu pļava’’ – Dalības maksa – 5.00 EUR
‘’Alauksta pļava’’- Dalības maksa – 15.00 EUR
‘’ Apkārt Alaukstam’’- Dalības maksa – 20.00 EUR
 Ģimenes paka
līdz 23.08.2018 Dalības maksā – 2pieaugušie vai 2pieaugušie +3bērni = 20 EUR,sacensību dienā 30 EUR

* Ģimenes pakā ietilpst 2 pieaugušās personas + 3 bērni , var reģistrēt dalību jeb kurā distancē !
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: [email protected] ( vēlos pieteikt ģimeni ? , mēs Jums uzrakstīsim viss, kas nepieciešams, lai reģistrētos ! )
8. Reģistrācijas maksā iekļauts:
– ūdens un uzkodu punkti distancē un pēc finiša;
– marķēta un sagatavotas trases;
– neatliekamā medicīniskā palīdzība distancē un startā/finišā;
– personisko mantu uzglabāšana sacensību vietā;
– dalībnieka numurs;
– autostāvvieta;
-rezultātu nodrošināšana;
-peimiņas balvas uzvarētājiem;
– fotogrāfijas un video  www.apskrienalaukstu.lv

10. Organizatoram atbildība par dalības masku
10.1 Dalības maksa netiek atgriezta, ja reģistrētais dalībnieks neierodas uz sacensībām.
10.2 Dalības maksa netiek atgriezta,bet to iespējams pārcelt uz nākamā gada skrējienu- bezmaksas, ja to veic līdz 2018.gada 19.augustam.
10.3 Dalībnieks ir tiesības mainīt distanci; personu, vai pārcelt dalības maksu uz citu notikumu līdz 19.augustam ( starpību attiecīgā distancē piemaksāt ) .
10.4 Dalībnieks, kurš savu dalību vai distances maiņu vēlās pārcelt pēc 19.augusta, jāveic papildus maksa 10 EUR,-
10.5 Dalībnieks ir tiesības savu dalības maksu var pārcelt uz cita dalībnieka vārdu, ievērojot noteiktos termiņus, kas ir norādīti punktos (10.2 un 10.3)
10.6 Organizators nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas dalības maksas pārcelšanā vai maiņā, ja tādi pastāv starp pusēm.
10.7 Organizators nav atbildīgs, par to, kad dalībnieks kļūdaini aizpilda pieteikumu vai neapzinās savas fiziskās sagatavošanas iespējas izvēloties vēlamo distanci, kā rezultātā dalībnieks rada papildus izdevums.
10.8 Ja, pļavu maratons #apskrienalaukstu.lv tiek atceltas nepārvaramās varas (Force Majeure) dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta. Par Force Majeure  tiek uzskatīts jebkurš neparedzams notikums, kuru organizatoram nav iespējams ietekmēt un kontrolēt, piemēram, laika apstākļi-vētra, karš, nemieri, streiks, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce vai jebkuru citas dabas katastrofas.
10.9 No‘’Apkārt Alaukstam’’ dalībniekam ir tiesības pārcelt dalības maksu uz #apskrienalaukstu.
10.10 Paziņojot par to organizatoram ne vēlāk kā līdz 19.08.2018, uzrakstot elektronisku iesniegumu brīvā formā un nosūtot to uz [email protected] ar norādi “Par dalības pārcelšanu ”.
10.11 Iesniegums, kas tiks saņemts pēc 20.08.2018 netiks uzskatīts par spēkā esošu un iemaksātā dalības maksa netiks pārcelta reģistrācijai 2018. gada 25.augusta skrējienam.
10.12 Organizators nav atbildīgs par dalībnieka samaksātās dalības maksas apmēra starpību, ja dalībnieks ir piekritis dalības maksu pārcelt vai mainīt dalību noteiktās sacensībās.
10.13 Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
10.14 Ja puses nespēj panākt vienošanos, nesaskaņas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem LR tiesā.

11.Dalībnieka atbildība

11.1Dalībniekiem, kuri reģistrējušies iepriekš, starta numuri ir jāizņem ne vēlāk kā norādīts sacensību programma.
11.2 Dalībniekiem, kuri reģistrējas sacensību dienā uz vietas, starta numurus jāizņem ne vēlāk kā norādīts sacensību programma.
11.3 Pļavu maratonā nedrīkst skriet ar naglu kurpēm un numurs jāpiestiprina virs apģērba uz krūtīm , lai tas būtu skaidri saskatāms visā distances garumā. Pretējā gadījuma var netikt aprēķināts rezultāts.
11.4 Izsniegtā speciālā laika mērīšanas un rezultāta noteikšanas ierīces čips (ja, tādus piemēro organizators), jāpiestiprina pēc norādēm sacensību dienā.
11.5 Pēc finiša nekavējoties čips jānodod (to noņems apkalpojošie speciālisti). Par nenodotu čipu tiek piemērots sods 30 € apmērā.
11.6 Organizatori nav atbildīgi par bērniem, kas dodas distancē bez reģistrācijas un par kuriem nav saņemta organizatoru piekrišana, izsniegts starta numurs.
11.7 Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
11.8 Dalībniekiem, kas piesakās sacensībām un ir jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai vai rakstiskai piekrišanai.
11.9 Dalībnieks, kas aizpilda elektronisko pieteikuma formu un ir izpildījuši maksājumu uz organizatora izsūtīto rēķinu vai saņemto elektronisko dalības biļeti www.apskrienalaukstam.lv, apliecina, kad uzņemas pilnu atbildību par reģistrēto dalībnieku.
11.10 Katram dalībniekam, piesakoties sacensībām, obligāti jānorāda nepieciešamie dati, tajā skaistā pareizs personas kods, adrese, dzimšanas dati un jāapliecina, ka tie ir precīzi un bez gramatikas kļūdām (uzrakstīti ar latīņu burtiem, lietojot garuma un mīkstinājuma zīmes). Pretējā gadījuma var netikt aprēķināts rezultāts.
11.11 Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai un ka ievēros sacensību nolikumu.
11.12 Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām.
11.13 Atkritumi jāmet tiem paredzētajās vietās. Aizliegts piegružot apkārtējo vidi un mest atkritumus ārpus atkritumu novietnes vietām. Atkritumu konteineri distancēs ir izvietoti 10 m attālumā pirms un pēc katras dzirdināšanas vietas. Lūdzam ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi un atbrīvojieties no atkritumiem (dzērienu pudeles, gēla caurules uc.), tos nemest mežā vai grāvī, kur tos tīrīšanas apkalpei pēc maratona ir grūti atrast.
11.14 Sacensību dalībniekam jāievēro norādes vai ieteikumi no apkalpojošā dienesta personāla par autoceļu šķērsošanu !
11.15 Ja dalībnieks reģistrējoties norāda viltotus vai neprecīzus personas datus, tiek piemērota diskvalifikācija.
11.16 Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
11.17 Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 1000 EUR.
11.18 Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
11.19 Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.
11.20 Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole.
11.21 Sacensību dalībnieki, distances veikšanas laikā, ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.
11.22 Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 min laikā pēc finiša, iemaksājot 30 EUR tiesnešu telpā.
11.21 Starta materiālu izdale notiek: Maratona centrā sacensību dienā reģistrācija starta/finiša zonā Alauksta ezera krastā, reģistrācijas teltī, katrai distancei beidzas pēc sacensību programmas.
11.22 Laika uzskaite tiek veikta ar elektronisko vai ar laika mikroshēmas, kas ir pareizi piestiprināts pēc norādēm sacensību dienā .Pēc finiša čips ir jānodod organizatoriem- Ja nav saņemti citi mutiski paziņojumi sacensību dienā. Čipa nozaudēšanas gadījumā, lūdzam nekavējoties informēt sacensību biroju. Gadījumā, atsakoties no starta , čips ir jāatdod sacensību centrā. Katrs Dalībnieks ir atbildīgs par čipu no brīža tiek izsniegts līdz tas ir nodots finišam. Nozaudēšanas gadījumā vai neatgriežas mikroshēma, soda 30 €.
11.23 Rezultāti tiks regulāri atjaunināti uz info dēļa finiša zonā un internetā mājas lapā www.apskrienalaukstu.lv
Oficiālie rezultāti tiks publicēti 26.08.2017 līdz plkst 17:00 www.apskrienalaukstu.lv
11.24 Dalībniekam jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Auto novietošana un apstāšanās atļauta netraucējot citiem transporta līdzekļiem.
11.25 Medicīnisko palīdzību nodrošina Vecpiebalgas doktorāts sadarbībā ar ātrās Palīdzības dienestu. Ja pamaniet dalībnieku, kuram nepieciešama palīdzība, mēģiniet palīdzēt un informējiet sacensību organizatorus +22013324 vai zvaniet 112.
11.26 Sacensību laikā dalībniekus trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, vai skrienot blakus bez sacensību numuriem.

11.2 Visi protesti, kas saistīti ar organizāciju, risina sacensību organizācija : (1) Galvenais sacensību tiesnesis, (2) Sacensību delegāts, (3) Alauksts sporta kluba pārstāvis. Citus neparedzētos gadījumus vērtē organizatoru komiteja, ko sasauc Alauksts sporta kluba valde.
12. Informācija par maratonu
12.1 Visa dalībniekiem saistošā organizatoru informācija par #pļavu maratonu’’Apskrien Alaukstu’’ norisi tiek publicēta oficiālajā mājas lapā www.apskrienalaukstu.lv
12.2 Par aktualitātēm un izmaiņām vai plānotajā pasākuma norisē nepieciešamajām darbībām organizators iespēju robežās informē ar publisku paziņojumu palīdzību, nosūtot to mediju pārstāvjiem, publicējot attiecīgo informāciju savu sociālo tīklu kontos, kā arī nosūtot elektronisku paziņojumu visiem 2018. gada reģistrētajiem dalībniekiem.
13. Izmaiņas sacensību nolikumā
13.1 Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Par nolikumā veiktajām izmaiņām dalībnieki tiek informēti ar oficiālās mājas lapā (nolikuma sadaļā )starpniecību.
13.2 Papildus informācija: www.apskrienalaukstu.lv vai pa tālruni +371 22013324 (Uvis Avens), elektroniski [email protected]

Organizē:
Nosaukums: ALAUKSTS SPORTA KLUBS
Reģ. Nr. LV40008108605
Norēķinu konts: LVL LV26HABA0551016006877
Banka: AS SWEDBANKA SWIFT:HABALV22
E-pasts: [email protected]
Mob:+371 22 01 33 24